Péče o životní prostředí

V souladu s mezinárodním standardem ISO 14001:2004 jsme zavedli a certifikovali systém řízení environmentálních dopadů všech našich činností, služeb a výrobků na životní prostředí, a to jak ve fázi výroby, tak i v užití a dožití našich výrobků. Tyto skutečnosti jsou jako závazek vedení společnosti prezentovány v environmentální politice, která je již od roku 2006 integrována s politikou kvality. 

Snažíme se o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí zejména v oblastech:

  • emisí do ovzduší,
  • emisí do vody,
  • znečišťování a kontaminace půdy,
  • odpadového hospodářství - minimalizace vzniku odpadů,
  • využívání přírodních zdrojů (energie, suroviny, materiály, polotovary),
  • zátěže životního a pracovního prostředí teplem, hlukem, zápachem, prachem, vibracemi, zářením apod.,
  • ohrožení bezpečnosti práce
  • a dalších specifických vlivů na životní prostředí.

V oblasti ochrany životního prostředí rozpracováváme každoročně environmentální politiku stanovením měřitelných cílů pro jednotlivá oddělení společnosti a jejich plnění sledujeme a vyžadujeme. V případě neplnění úkolů z jednotlivých environmentálních programů jsou přijímána opatření k nápravě, která identifikují a eliminují příčinu a zamezí tak opakovanému vzniku negativního dopadu na životní prostředí.

Enviromentální politika a politika kvality

 

ISO 14001:2015

Bisci     
Bisci      Bisci      BisciPrint Favorities E-mail Twitter RSS